Rakennustuotteiden ovia ja portteja koskeva eurooppalainen standardi SFS-EN 13241 vaatimuksineen tuli pakolliseksi Suomessa 1.7.2013. Tämän standardin viimeisin suomenkielinen päivitetty painos julkaistiin 17.3.2017.

Mistä standardissa on kyse?

Porttitoimittajan velvollisuudet

Portteja markkinoille tuovan yrityksen velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikki standardin SFS-EN 13241 mukaiset vaatimukset täyttyvät. Standardia noudattamalla Pur-ait Oy pitää huolen siitä, että tuotteet ovat vaatimuksen mukaisia ja turvallisia. Vastuullisena porttitoimittajana tarjoamme laatua kokonaisuudessaan, joten huomioimme myös standardissa tapahtuvat päivitykset. Eurooppalaisten standardien tavoitteena on kansallisten vaatimusten yhtenäistämisellä vapauttaa kauppaa ja helpottaa tuotteiden keskinäistä vertailua. Samalla varmistetaan tuotteiden turvallisuus. Ovien ja porttien rakennusstandardeja on kehitetty Euroopan Unionissa jo 1990-luvulta saakka. Jokaisella EU:n jäsenmaalla on ollut kokonsa mukainen vaikutusvalta kehitystyössä. Suomessa osuudesta on vastannut Ympäristöministeriö, käyttäen apuna Teknologiateollisuus ry:n teollisuusovitoimiryhmää.

CE-merkintä

Yksi standardin tavoitteista on siis lisätä turvallisuutta. Markkinoille saattajalla tulee olla dokumentit siitä, että standardin SFS-EN 13241 ja sen ala-standardien  vaatimukset toteutuvat. Kun testit ja dokumentointi on kunnossa, markkinoille saattaja voi merkitä tuotteen CE-merkillä. Tämän lisäksi portti on vielä asennettava ja huollettava vaatimusten mukaisesti, jolloin käyttäjä voi luottaa portin olevan viranomaisten määräykset täyttävä. Jotta CE-merkkiä voi käyttää on toimittajalla oltava laatujärjestelmä, osaluettelot, rakennuspiirustukset, lujuuslaskelmat sekä tuotteen yksilöivä sarjanumero ja sen seuranta. Näiden lisäksi toimittajan on tehtävä riskien kartoitus ja toimenpiteet riskien poistamiseksi. Automaattiporttien osalta tulee muistaa, että porttien puristusvoiman mittauksen on suoritettava ympäristöministeriön hyväksymä ulkopuolinen laitos. Hyväksyttyjä laitoksia on suomessa tällä hetkellä 9. Hyväksynnän voi hakea myös mistä tahansa EU-maasta sen hyväksytystä laitoksesta.

Suoritustasoilmoitus

CE-merkitystä portista tulee laatia suoritustasoilmoitus. Siinä kerrotaan tuotteen nimi, käyttötarkoitus, yksilöivä tunniste ja tuotteen valmistaja tai edustaja. Tämän lisäksi siitä pitää ilmetä arviointi- ja varmentamisjärjestelmä, käytetty standardi, käytetty ulkopuolinen hyväksytty laitos, mahdolliset suoritustasot sekä vastuullisen henkilön allekirjoitus.

Jo olemassa olevaa porttia modernisoitaessa tulee standardin vaatimukset ottaa huomioon. Pelkkä varaosien vaihto ei vaadi CE-merkintää, mutta jos vanhaan porttiin vaihdetaan suurempia kokonaisuuksia, tai toimintoja oleellisesti muutetaan, on turvallisempaa käsitellä syntynyttä kokonaisuutta kuin uutta porttia. Kaikki rakennustuotteiden standardit, kuten myös ovi- ja porttistandardi SFS-EN 13241, kuuluvat ympäristöministeriön alaisuuteen. CE-merkinnän käyttöä ja standardien noudattamista valvoo Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes). Valvontaa suoritetaan pääasiassa markkinavalvontana. Standardit ja niiden päivitykset julkaisee Suomessa SFS standardointiliitto.

Turvallisuus

Standardien keskeisin asia on automaattiporttien turvallisuus. Alastandardin SFS-EN 12453 uusimman päivityksen neuvoa antava liite B määrittelee liukuportin ja suoja-aidan välisen turvallisen etäisyyden. Aidan silmäkoon ollessa 44 mm tai suurempi on automaattiportin ja aidan välisen suojaetäisyyden oltava vähintään 850 mm. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnnettäessä käsi aidan silmästä läpi, se ei yletä koskettamaan liikkuvaa porttilehteä. Jos aidan etäisyyttä portista ei voida tehdä riittävän suureksi, täytyy aidan silmäkokoa pienentää enintään 18,5 milliseksi tai muuten suojata liikkuva portti esim. pleksillä. Aidan ja portin välinen riittävä turvaetäisyys estää loukkuunjäämis- ja puristumisvaaran.

Puristumis- ja leikkautumisvaarat ehkäistään myös porttilehteen ja ohjauspylväisiin lisätyin tuntoreunoin. Tuntoreunat ovat oleellinen osa automaattiportin pakollista voimantunnistusta. Hyväksytyn laitoksen mittauksilla on varmistettu, että porttilehden liike pysähtyy sallitun voiman ja ajan puitteissa. Automaattiporttien liikealue on jätettävä myös riittävän suureksi avautumissuuntaan. Auki-asennossa portin perän ja kiinteän esteen väliin on jäätävä vähintään 500 mm puristumisvaaran ehkäisemiseksi.

Standardien vaatimusten lisäksi porttien turvallisuutta voi ja kannattaa lisätä myös erilaisilla varolaitteilla. Pakolliset voimantunnistukset reagoivat vasta kosketukseen, vielä parempi on, jos portin liike pysäytetään jo ennen törmäystä. Tämä voidaan toteuttaa erilaisilla sensoreilla, valokennolla, tutkalla, ajoneuvoilmaisimella ym. Valitsemalla Pur-ait Oy:n yhteistyökumppaniksi varmistat, että standardien vaatimukset on täytetty ja saat neuvoa myös muuten turvalliseen ja toimivaan porttiympäristöön.


Artikkeli on julkaistu Pur-ait Oy:n asiakas ja sidosryhmälehdessä Purnews 2019
https://issuu.com/purnews/docs/purnews-2019-web/a/177383